063-SLLR-SLLR-2003-V-3-SIRISENA-v.-RAMACHANDRAN-AND-ANOTHER.pdf