020-SLLR-SLLR-2004-V-3-SIRIWARDENA-v.-DISSANAYAKE-AND-OTHERS.pdf