052-SLLR-SLLR-2002-V-2-SIRIYAWATHIE-v.-ALWIS-AND-OTHERS.pdf