046-NLR-NLR-V-24-SITHAMBARAM-CHETTY-v.-THE-KELANI-VALLEY-RUBBER-CO.-LTD.pdf