020-NLR-NLR-V-27-SITTAMPARAMATHER-KURUKAL-et-al.-v.-RATNASABAPATHY-KURUKAL.pdf