010-SLLR-SLLR-1998-1-SIYAMBALAGASTENNA-v.-O.-I.-C.-CRIMES-POLICE-STATION-KANDY.pdf