094-NLR-NLR-V-31-SOCKALINGAM-CHETTY-v.-MARAKAYAR.pdf