081-NLR-NLR-V-33-SOKALINGAM-CHETTIAR-v.-RAMANAYAKE-et-al.pdf