086-NLR-NLR-V-44-SOKALINGAM-CHETTY-Appellant-and-KALIMUTTU-CHETTY-Respondent.pdf