054-SLLR-SLLR-2002-3-SOMAPALA-FERNANDO-v.-S.-C.-FERNANDO.pdf