023-SLLR-SLLR-2010-V-2-SOMAPALA-v.-WANASUNDARA.pdf