006-SLLR-SLLR-1992-V-1-SOMASIRI-v.-CEYLON-PETROLEUM-CORPORATION.pdf