002-SLLR-SLLR-2001-V-3-SOMAWATHIE-v.-MANGALIKA.pdf