038-SLLR-SLLR-2008-V-1-SOMAWATHIE-v.-WIMALARTNE.pdf