004-SLLR-SLLR-1997-V-1-SOORIYA-ENTERPRISES-INTERNATIONAL-LIMITED-v.-MICHAEL-WHITE-COMPANY-LIM.pdf