008-SLLR-SLLR-2003-V-2-SRIYANI-SILVA-v.-IDDAMALGODA-OFFICER-IN-CHARGE-POLICE-STATION-PAIYAGALA-.pdf