001-SLLR-SLLR-1997-V-1-SRIYAWATHIE-v.-SUPERINTENDENT-HAPUGASTENNE-STATE-AND-OTHERS.pdf