142-NLR-NLR-V-40-SUB–INSPECTOR-OF-POLICE,-EHELIYAGODA-v.-POSATHAMY.pdf