108-NLR-NLR-V-15-SUMANASARA-UNNANSE-v.-SENEVIRATNE.pdf