019-SLLR-SLLR-2000-V-1-SUMANASIRI-v.-UNIVERSITY-OF-PERADENIYA-AND-OTHERS.pdf