004-SLLR-SLLR-1998-V-2-SUMANAWATHIE-v.-ATTONEY-GENERAL.pdf