051-SLLR-SLLR-2003-V-3-SUMANAWATHIE-v.-BANDIYA-AND-OTHERS.pdf