028-SLLR-SLLR-2000-V-1-SUNILA-ABEYSEKERA-v.-ARIYA-RUBASINGHE-COMPETENT-AUTHORITY-AND-OTHERS.pdf