012-NLR-NLR-V-24-SUPPRAMANIAM-CHETTY-v.-JAYAWARDENE-et-al.pdf