069-NLR-NLR-V-09-SUPRAMANIAN-CHETTY-v.-SIRIWARDANA-et-al.pdf