050-SLLR-SLLR-2001-V-3-SURIYARATCHI-v.-SENEVIRATNE-AND-OTHERS.pdf