047-SLLR-SLLR-1995-2-SYDNEY-V.-ABEYRATNA-AND-OTHERS.pdf