054-SLLR-SLLR-1996-V-2-THAVARASA-AND-TWO-OTHERS-V.-GUNASEKERA-AND-OTHERS.pdf