098-NLR-NLR-V-51-THE-KING-v.-WANNAKU-TISSAHAMY.pdf