036-NLR-NLR-V-23-THE-POLICE-SERGEANT-v.-ABEYHAMY.pdf