019-SLLR-SLLR-1989-V-2-]THILAKARATNE-v.-ATTORNEY-GENERAL.pdf