037-SLLR-SLLR-1996-V-2-THIRANAGAMA-AND-10-OTHERS-v.-AMARASIRI-DODANGODA-AND-25-OTHERS.pdf