027-SLLR-SLLR-1995-2-THIRUCHELVAM-V.-ATTORNEY-GENERAL.pdf