019-SLLR-SLLR-1981-1-THIRUNAVAKARASU-v.-SIRIWARDENA-AND-OTHERS.pdf