057-SLLR-SLLR-2003-V-3-TILAKARATNE-v.-JAYATILAKA-AND-OTHERS.pdf