003-SLLR-SLLR-1999-V-3-UBEYRATNE-v.-KARUNAWATHIE-AND-OTHERS.pdf