039-NLR-NLR-V-28-UKKU-RALA-KORALA-v.-PUNCHI-APPUHAMY-et-al.pdf