054-SLLR-SLLR-2005-V-3-UNIVERSITY-OF-PERADENIYA-vs.-JUSTUCE-D.-G.-JAYALATHCHAIRMAN-UNIVERSITY-SE.pdf