038-SLLR-SLLR-1993-1-UNIVERSITY-OF-SRI-LANKA-NOW-THE-UNIVERSITY-OF-KELANIYA-v.-GINIGE.pdf