029-SLLR-SLLR-1999-V-3-UPALI-NEWSPAPERS-LTD-v.-EKSATHA-KAMKARU-SAMITHIYA-AND-OTHERS.pdf