012-NLR-NLR-V-01-UPANANDA-TERUNNANSE-v.-DEVAMITTA-UNNANSE-AND-TWO-OTHERS.pdf