020-NLR-NLR-V-55-VADIVEL-CHETTY-Appellant-and-ABDU-Respondent.pdf