040-SLLR-SLLR-2002-V-1-VANIK-INCORPORATION-LIMITED-v.-HETTIARACHCHI.pdf