070-NLR-NLR-V-18-VELANTHAN-CHETTY-v.-SATHUKA-LEBBE.pdf