018-SLLR-SLLR-1997-V-1-VINAYAGAMOORTHY-ATTORNEY-AT-LAW-ON-BEHALF-OF-WIMALENTHIRAN-v.-THE-ARMY-.pdf