051-NLR-NLR-V-40-VINAYAGAMOORTHY-v.-PONNAMBALAM.pdf