098-NLR-NLR-V-56-W.-M.-H.-C.-RODRIGO-Appellant-and-K.-V.-NARAYANASAMY-Respondent.pdf