019-SLLR-SLLR-1998-V-2-WAKKUBURA-v.-NANDAWATHIE.pdf