045-SLLR-SLLR-2002-V-2-WANIGARATNA-v.-DISSANAYAKE.pdf