043-SLLR-1984-V1-SIRIWARDENA-v.-AIR-CEYLON-LIMITED.pdf